กำหนดการ โครงการประกวดแข่งขันโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์

ระดับปริญญาตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.30-17.00 น.

ห้อง P201 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (อาคาร P) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

08.30-09.00

ลงทะเบียนหน้าห้อง P201

09.00-09.15

พิธีเปิด โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม

(กล่าวรายงาน โดย ดร. นริศรา อินทรจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี)

09.15-10.00

บรรยายพิเศษ เรื่อง “อุตสาหกรรรมเชิงนิเวศน์ (ECO INDUSTRIAL TOWN)”

โดย ดร. จริยา สุขะปาน

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10.00-10.30

นิสิตนักศึกษาที่ส่งโครงงานเข้าประกวด พูดแนะนำโครงงานและชักชวนให้เยี่ยมชมบอร์ด โดยใช้เวลากลุ่มละไม่เกิน 1 นาที 30 วินาที

10.30-10.45

พัก และเตรียมบอร์ดโปสเตอร์

10.45-12.00

กิจกรรมเยี่ยมชมบอร์ด ซักถามนิสิตนักศึกษา ประเมินโครงงานเข้าประกวด และรวบรวมคะแนน (ห้อง P206)

12.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00

ประกาศผู้เข้ารอบสุดท้าย ผู้เข้ารอบสุดท้ายนำเสนอผลงานแบบ oral presentation ในห้องประชุม กรรมการชุดที่ 2 ร่วมซักถาม

15.30

ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 2 เพื่อประเมินโครงงานและสรุปผลการตัดสิน ระหว่างนี้ในห้องประชุมจะมีการมอบประกาศนียบัตรแสดงการเข้าร่วมการประกวดแก่นิสิตนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน

15.45-16.00

ประกาศผลการตัดสิน มอบรางวัล และพิธีปิด

16.00-17.00

งานเลี้ยงแบบเบาๆ สบายๆ สไตล์กันเอง