วิธีดำเนินการประกวด

กิจกรรมในวันประกวดจะทำให้เสร็จสิ้นใน 1 วัน การตัดสินทำโดยคณะกรรมการ 2 ชุด (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อถัดไป) การให้คะแนนจะพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดใหม่ของผลงาน (25%)

- ผลกระทบต่อุตสาหกรรม/วิชาการ (25%)

- ความสามารถในการวิเคราะห์ และความสามารถเชิงตรรกะ (25%)

- ความสารถในการสื่อสารและนาเสนอ (15%)

- ประเด็นความยั่งยืน เช่น ความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เป็นต้น (10%)

 

โครงงานของนิสิตนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงที่สุด จะได้รางวัลชนะเลิศ และได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่และประกาศนียบัตร รองอันดับหนึ่ง ได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่และประกาศนียบัตร รองอับดับสองจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่และประกาศนียบัตร และนิสิตนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมการประกวด

นิสิตนักศึกษาที่คาดว่าจะเข้าร่วมการประกวดจะมาจากภาควิชา/สาชาวิชา วิศวกรรมเคมี เคมีเทคนิค และเคมีอุตสาหกรรม ประมาณ 20 หน่วยงานทั่วประเทศ โดยกาหนดให้หน่วยงานคัดเลือกส่งหน่วยงานละไม่เกิน 2 โครงงาน

เนื่องจากแต่ละหน่วยงานกาหนดจานวนนิสิตนักศึกษาต่อโครงงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทาให้คาดว่าจะมีจานวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดไม่น้อยกว่า 100 คน ทั้งนี้ยังจะมีนิสิตนักศึกษาผู้เข้าชมงานอีกจานวนมาก งานประกวดครั้งนี้จึงเป็นที่ชุมนุมของบุคคลกรรุ่นเยาว์ที่จะมีส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต รวมทั้งภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วมงานอีกจานวนหนึ่ง

 

วิธีการให้คะแนนและตัดสินโดยคณะกรรมการ

คณะกรรมการมี 2 ชุด กรรมการชุดที่ 1 ประเมินโครงงานโดยเยี่ยมชมโปสเตอร์ และซักถามผู้เข้าประกวด กรรมการชุดนี้จะให้คะแนน 50% ของคะแนนทั้งหมด (กรรมการชุดนี้จะได้เห็น extended abstract ก่อนวันประกวด) เมื่อรวมคะแนนแล้ว กรรมการชุดที่ 1 จะตัดสินโครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย(คาดว่าจะมี 4-6 โครงงาน) หลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของกรรมการชุดที่ 2 ที่จะให้คะแนนผู้เข้ารอบสุดท้ายซึ่งจะนาเสนอแบบ oral presentation ในห้องประชุม (เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าฟัง) กรรมการชุดที่ 2 จะได้ซักถามด้วย และจะให้คะแนน 50% ของคะแนนทั้งหมด กรรมการชุดที่ 2 จะรวมคะแนน (100%) และตัดสินเรียงลาดับรางวัล โครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายที่ไม่ได้รางวัล 3 รางวัลแรกจะได้รางวัลชมเชย

หมายเหตุ

คณะกรรมการชุดที่ 1 จะประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่ส่งโครงงานเข้าประกวด โดยมีหน่วยงานละ 1 ท่าน หวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะพิจารณาไม่เกิน 6 โครงงาน และแต่ละโครงงานจะถูกประเมินโดยกรรมการ 3 ท่าน ตัวแทนหน่วยงานจะไม่ประเมินโรงงานในหน่วยงานเดียวกัน

คณะกรรมการชุดที่ 2 จะประกอบด้วยตัวแทนจากภาคเอกชน และภาคการศึกษาและ ภาคการศึกษา ที่เชื่อว่าเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา

Extended abstract และโปสเตอร์ เขียนด้วยภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้ โปสเตอร์ขนาด AO 1 แผ่น พร้อมพื้นที่แสดงผลงานขนาดความกว้าง 70 cm x ความยาว 90 cm

Oral presentation ของแต่ละโครงงาน จะเป็นการนำเสนอ 10 นาที และตอบคำถาม 10 นาที