โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

(Last update 19/04/2559)

 

กำหนดเวลา

ส่งบทคัดย่อแบบขยาย                         8 เมษายน 2559

จัดการประกวดแข่งขัน                       25 เมษายน 2559

Extended Abstract Template --> Click

รายละเอียดโครงการ --> Click

สถานที่และกำหนดการ --> Click Update!

 

ติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

โทร: 029883655-79 ต่อ 2349, 2350

อีเมล์: wiwat.keyoonwong@gmail.com

------------------------------------

วิธีดำเนินการประกวด

สถานที่และกำหนดการ